Добродошли на портал за пријаву насиља школе


Шта све обухвата вршњачко насиље?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања  које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства деце/ ученика. Насиље могу вршити и деца - вршњачко насиље које се најчешће дешава у школи, за време одмора, у учионици, на ходнику, у дворишту. 

Врсте насиља:

 • Физичко насиље
 • Вербално насиље
 • Емоционално/психолошко насиље
 • Социјално насиље
 • Сексуално насиље
 • Насиље путем нових технологија

Последице насиља:

 • Деца остају код куће, бар једном месечно због злостављања у школи, 
 • Жртве насиља трпе изолованост од вршњака, из разлога што се они не друже са децом
  која нису омиљена у друштву, и која су злостављана од стране друге деце, због
  страха да би могло да се деси исто.
 • Насиље оставља последице на оне које трпе насиље , али и на оне који врше насиље.

 


Упутство за пријаву насиља


Пре слања пријаве најпре је потребно да се упознате са правилницима и условима коришћења портала. Свака злоупотреба портала биће санкционисана у складу са законом и одговарајућим правилницима школе.

Попуњавање и слање обрасца:

Поље "Име и презиме" је обавезно поље и потребно је унети пуно име и презиме ученика.

Поље "Одељење" је опционо, тј. није обавезно, али би било добро да се попуни ради лакше идентификације ученика.

Поље "Број телефона" је обавезно поље јер свака потребна пријава са неисправним бројем телефона неће бити узета у обзир. Такође, након подношења пријаве, ученик ће бити позван на разговор од стране психолошко - педагошке службе ради предузимања даљих корака.

Поље "Разредни старешина" није обавезно, али као и са индексом одељења, потребно је ради лакше идентификације и укључивање разредног старешине у решавање проблема.

"Текст поруке" је обавезно поље и у њему је потребно детаљно описати проблем који пријављујете.

Пре слања пријаве, неопходно је да се упознате са условима коришћења портала и прихватите их.

Након слања пријаве, портал обавештава директора школе и педагошко - психолошку службу који предузимају даље кораке у решавању проблема.Пријава


Упознат сам са начином електорнског пријављивања насиља објављеног на сајту школе, да је свака злоупотреба пријаве електронским путем забрањена и да се кажњава у складу са законом.


Тим за самовредновање


Саша Ивић

Рударска група предмета

 • 062 / 8824 - 862

Драган Станојевић

Рударска група предмета

 • 062 / 8824 -

Биљана Поповић

Електро група предмета

 • 062 / 8824 - 828

Александар Вујчић

Веронаука

 • 062 / 8824 -

Димитрије Вулић

Електро група предмета

 • 062 / 8824 -

Јасна Стојковић

Електро група предмета

 • 062 / 8824 - 831

члан Савета родитеља

Анабела Мијуца

Електро група предмета

 • 062 / 8824 -

представник локалне самоуправе

Нела Алексић

Директор школе

Јована Благојевић

Машинска група предмета

 • 062 / 8824 -

Милан Ребић

Математика

 • 062 / 8824 - 833

Зорица Јелић

Математика

 • 062 / 8824 - 766

Јасмина Маринковић

Практична настава

 • 062 / 8824 - 793

Николина Шурлан

Електро група предмета

 • 062 / 8824 -

Светлана Милићев

Помоћник директора

 • 062 / 8824 - 841

Милица Вујичић

Српски језик и књижевност

 • 062 / 8824 -

Ученички парламент

 • 062 / 8824 -


Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, бр. 30/2010)


Кораци – редослед поступака у интервенцији:

1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања је први корак у заштити ученика од насиља. Оно се у установи најчешће одвија на два начина:

 • Опажањем или добијањем информације да је насиље у току;
 • Сумњом да се насиље дешава на основу: препознавања спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и породице,  као и путем поверавања, непосредно – од стране ученика и/или посредно – од стране треће особе (вршњака, родитеља, старатеља...).

2. Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у школи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан, одмах ће тражити помоћ.

3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад). 

4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о насиљу. Врше се ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница, процене нивоа насиља и злостављања, прављења плана заштите. У консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, психолог, педагог, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, директор и ученички парламент. Уколико постоје сложене околности у консултације се укључује: Министарство просвете, Центар за социјални рад, полиција, здравствена служба и др .

5. Мере и активности  предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за све ученике – учеснике насиља и злостављања. План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања – појачан васпитни рад, рад са родитељем, рад са одељењском заједницом, укључивање ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих активности и временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно укључивање свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у зајдницу. Мере и активности треба да буду предузете уз учешће ученика и да буду у складу са његовим развојним могућностима. План заштите сачињавају: Тим за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања,  васпитач, одељењски старешина, психолог, педагог (уколико нису чланови тима), директор, родитељ, а по потреби и друге надлежне организације и службе. За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство просвете, односно, надлежну школску управу, у року од 24 сата.

6. Ефекте предузетих мера и активности прати установа - одељењски старешина, васпитач, Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, психолог и педагог. Установа прати понашање детета и ученика које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и ученика који су индиректно били укључени (сведоци).