Монтер телекомуникационих мрежа

Број верификације: 022-05-00096/95-03 од 11.06.2014


Монтер телекомуникационих мрежа

Школовање траје III године.

Школовање ученика за занимање монтер телекомуникационих мрежа траје три године и у том периоду ученици се oбучавају за постављање и одржавање телекомуникационих и телефонских мрежа и веза, оспособљавају за безбедан и правилан рад у предузећима која се баве обрадом и преносом телекомуникационих сигнала.

У добро опремљеним кабинетима ученици се припремају за реалне послове монтаже и одржавања опреме фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије, видео надзора, противпожарних и интерфонских система.

На крају другог и трећег разреда део практичне наставе се у сарадњи са предузећем за телекомуникације  обавља у њиховим објектима чиме се проширују теоријска и практична знања стечена у школи. Ученици се упознају са мерама заштите на раду и руковањем прибором и алатом из  добро опремљене радионице. Оспособљавају се за монтажу самоносивих каблова, њихово настављање, обрађивање, као и постављање ваздушних ПТТ каблова на упориште. Задатак  монтера телекоминикационих мрежа  је и успостављање рачунарске инсталације. Ради се о локалној рачунарској мрежи и кабловима који се у њој користе. Израђује се и инсталација противпожарног система, ионтерфонског система, телефонске кућне централе као и испитивање отклањање сметњи на аутоматским телефонским апаратима.У оквиру практичне наставе  удругој и трћој години ученици три недеље проведу у пошти где ближе упознају природу свог занимања и будућег рада.

Након школовања, поред запослења у струци, ученици могу наставити школовање на Високој школи за Информационе и комуникационе технологије.