Техничар машинске енергетике

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 27.05.1994


Техничар машинске енергетике

Школовање траје IV године.

Образовни профил који оспособљава ученике за управљање, руковање, одржавање и делимично пројектовање термо, хидро и гасо-енергетских постројења, са посебним освртом на заштиту животне средине. Ученици стичу знања и о обновљивим (алтернативним) изворима енергије: енергија сунчевог зрачења, ветро-потенцијал, водени потенцијал, геотермална енергија, биомаса, горивне ћелије, итд.

Посао је могуће наћи у термо и хидроелектранама, експлоатацији и дистрибуцији природног гаса, у фабричким комплексима на одржавању енергетских постројења, управљању и одржавању комерцијалних уређаја који раде са природним гасом и расхладним средствима, фирмама које се баве трговином опреме потребне за производњу и одржавање енергетских постројења и уређаја и сл.

Опис послова:

  • вођење техничко-технолошке документације
  • помоћ инжењерима у пројектовању
  • учешће у извођењу пројекта
  • надзор над извођењем пројекта
  • праћење рада постројења и амбијенталних услова
  • одржавање постројења и утврђивање кварова
  • отклањање кварова у координацији са одговарајућим службама и непосредним руковаоцима
  • примена одговарајућих програмских пакета за управљање, регулисање и надзор
  • примена нових извора енергије и одговарајућих постројења (топлотне пумпе, соларна постројења...)
  • спровођење еколошких захтева
  • спровођење мера заштите на раду
  • остваривање веће енергетске ефикасност

У нашем непосредном окружењу налази се и привредни гигант “ТЕ-КО” - Костолац где су многи ученице овог смера нашли себи запослење.


Списак предмета