Електричар

Број верификације: у току


Електричар

Школовање траје III године.

Дуално образвање је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине, способности и ставови у складу са стандардом квалификације и планом и програмом  наставе и учења. То је,  „УЧЕЊЕ КРОЗ РАД“, организован процес током кога ученици, под руководством и надзором инструктора у реалном радном окружењу код послодавца стичу знања, вештине, способности и ставове неопходне за ефикасан и продуктиван рад у одређеном занимању.

Занимање ЕЛЕКТРИЧАР је образовни профили са подручја рада електротехника на коме се деца оспособљавају за извођење електроинсталатерских радова, одржавања кућних електроуређаја, одржавање индустријске елктроопреме и одржавање елктроенергетских мрежа и постројења.

Ово је занимање трећег степена након кога се школовање може наставити у одговарајућој високообразовној установи. Практична настава се обавља у КОМПАНИЈАМА које после  завршетка школовања добијају одмах кадар а да при томе не траже на тржишту рада и не морају да обучавају нове људе, већ имају ученике – раднике које су они већ обучили. 

У сарадњи са ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ СРБИЈЕ, ученици који буду уписали ова занимања обучаваће се у Компанији Бамби Пожаревац и ПРИМ Костолац.

 Списак предмета