Записник са I седнице, Савета родитеља Техничке школе са домом ученика ,, Никола Тесла'' у Костолцу, одржане у четвртак, 10.09.2020 у 18 часова

16.11.2020.


Поред чланова Савета родитеља седници присуствују, директор школе др Горан Несторовић , помоћник директора Светлана Милићев , секретар Биљана Максимовић  и стручни сарадници Зорица Спасић  и Милица Пејчић Михајловић .

Присутно је 28 родитеља.

Седницу је отворио директор школе и предложио следећи дневни ред:

 1. Верификација мандата новоизабраним члановима;
 2. Избор председника  и заменика председника Савета родитеља;
 3. Усвајање записника са претходне седнице;
 4. Избор два представника из реда родитеља за Школски одбор;
 5. Избор представника и заменика Савета родитеља у општински Савет родитеља;
 6. Разматрање  извештаја  о реализацији  Годишњег плана рада 2019/2020. год.;
 7. Разматрање предлога  Годишњег плана рада школе за 2020/2021 год. (Акциони план шрп);
 8. Разматрање извештаја о раду директора школе 2019/2020 год.;
 9. Разматрање плана рада директора  школе за 2020/2021 год.;
 10. Ученички динар – Осигурање, Црвени крст, Обезбеђење, Ужина;
 11. Предлог представника Савета родитеља за обавезне тимове у установи;
 12. Извештај о раду  Савета родитеља 2019/2020 год.;
 13. Извештај о успеху ученика на крају школске  2019/2020 год.;
 14. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 2019/2020  год.;
 15. Разматрање програма заштите од  дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/2021 год.;
 16. Разно

 

 • Верификовани су мандати свих чланова којих има 31. Прочитана су имена свих чланова и њихових замена.
 • Седницу је отворио директор школе и прочитао предвиђени дневни ред. По другој тачки дневног реда, потребно је да се изабере председник и заменик председника. Гласање је јавно. Предложен је Стојановић Саша за председника ( Е22) и  Павловић Весна ( М41) за заменика. Предлог је једногласно усвојен.
 • Усвојен је записник са претходне седнице.
 • Директор је упознао чланове Савета родитеља да је потребно да изаберу два родитеља који ће их представљати у Школском одбору пошто су, два члана били родитељи ученика четвртог разреда који су завршили школовање.

 

 

Предложени су:

1.Марковић Небојша Е43

2.Мартић Ивана М33

3.Манојловић Небојша Р31

Комисију су чинили: Владимир Стојановић, Цвејић Дарко, Глушац Милован.

Комисија је са секретаром школе спровела тајно гласање, гласачким листићима, о чему постоји записник  и налази се код секретара школе.

Већином гласова изабрани су:

Марковић Небојша Е43

Манојловић Небојша Р31

 • За представника у општински Савет родитеља и заменика предложен је Стојановић  Саша ( Е22) и  Павловић Весна  ( М41). Предлог је једногласно усвојен
 • Извештај о раду и реализацији Годишњег плана рада за 2019/2020 годину поднела је помоћник директора Светлана Милићев. Истакла је шта све садржи извештај о раду школе, прочитала све области које садржи, а посебно се задржала на реализацији  Годишњег плана у време ванредног стања, марта месеца ове године.
 • Директор је говорио о Годишњем плану рада за школску 2020/2021 годину и о свему што он мора да садржи. Назначио је да је за септембар посебно одрађен Акциони план за организовање наставе у складу са епидемиолошком ситуацијом и свим мерама заштите ученика и запослених.
 • Директор је известио родитеље о свом раду у протеклој години 2019/2020. Директор је истакао да извештај о раду школе прати и његов рад. Поменуо је све области свог рада и ангажовања, посебно је истакао важност безбедности ученика, као једну од најбитнијих тачака која ће увек имати приоритет.
 • У оквиру девете тачке, директор је говорио о свом плану рада за школску 2020/2021 годину који је једногласно прихваћен.
 • Директор је обавестио родитеље да је урађен примерак уплатнице за плаћање такозваног Ученичког динара у који улази плаћање:
  • Осигурање ученика 300,00 динара;
  • Црвени крст 500,00 динара;
  • Обезбеђење 800,00 динара ( I и II полугодиште).

Претходно је изабрана комисија: Пајкић Слађан, Митић Далиборка, Алијевић Ерсан, која је отворила пристигле понуде осигуравајућих кућа. Комисија је изабрала да ученици буду осигурани преко ,,Дунав '' осигурања о чему постоји записник. Овај предлог је једногласно усвојен.

Директор је такође обавестио родитеље  да ученици могу да се пријаве за ужину из школске  кухиње која кошта 1000,00 динара, али пошто нису сваке недеље у школи плаћаће 500,00 динара за пола месеца.

 • Предложени су представници родитеља за обавезне тимове у школи:
 • Стручни актив за развојно планирање – Цвејић Дарко( M22)
 • Тим за инклузивно образовање -  Николајевић Ивица(E41)
 • Тим за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и       занемаривања –  Грубетић Јадранка(M13)
 • Тим за самовредновање – Павловић Весна(M41)
 • Тим за обезбеђивање квалитета и развоја услуге – Милошевић Виолета (М12)
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  - Бачић Јелена Р21
 • Тим за професионални развој – Ђорђевић Дејан (М21)
 • Прочитан је извештај о раду Савета родитеља у школској 2019/2020 године у коме су наведена сва питања која су разматрана на савету. Извештај је усвојен и саставни је део овог записника.
 • Прочитан је успех ученика на крају школске 2019/2020 године и он је саставни део овог записника.
 • Извештај о раду тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и  занемаривања поднела је педагог школе. Он садржи све активности у протеклој школској години до проглашења ванредног стања. Истакнута је добра сарадња свих чланова тима, као и свих  запослених у циљу безбедности ученика.
 • Прочитан је Програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и све превентивне активности које су предвиђене  како би се обезбедили оптимални услови  за несметан рад и боравак ученика. Програм је разматран на Ученичком парламенту и наставничком већу.

 У склопу овог програма дат је Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа части или достојанства личности. Родитељи су упознати да је донета допуна Правилника о протоколу  поступања  у установи у одговору на насиље , злостављање и занемаривање.

 • Под тачком разно није било дискусије.

 

Записник водила    

Спасић Зорица                                                                      

 

Председник Савета родитеља

Стојановић Саша